Shareholders Of Sirma

На 29.11.2017 Сирма Груп Холдинг оповести консолидираните резултати от дейността на Групата за периода завършващ на 30.09.2017 година.

Общият брой на акционерите на Сирма Груп към 30.09.2017 е 970. От тях 54 са корпоративни инвеститори и 916 са физически лица.

shareholders of Sirma

Консолидираните приходи за първите девет месеца нарастват с BGN 9.487 хиляди лева, или с 34,29% в сравнение аналогичния период на 2016 година. Те достигат BGN 37.157 хиляди.

 

Консолидираните приходи в Азия отбелязват най-голямо процентно нарастване от 167% в сравнение с първите девет месеца на 2016 година, като достигат BGN 508 хиляди. Втори по размер на ръст за периода са приходите от Великобритания, които нарастват с 105% и достигат BGN 5.691 хиляди или 15% от общите приходи. Ръст от 68% отбелязват продажбите в Северна Америка, като достигат до BGN 11.236 хиляди или 30% от общите приходи. Приходите от Европа също отбелязват ръст от 9%, но техния относителен дял от общите продажби намалява до 53% от общите приходи за периода.

sales

EBITDA отбелязва увеличение от 29,34% в сравнение с деветмесечието на 2016 и достигат BGN 10.991. Съответно нетната печалба за деветмесечието нараства с BGN 910 хиляди или с 37,87% в сравнение с аналогичния период на 2016 година, като достига BGN 3.313 хиляди.
Третото тримесечие на 2017 година е и първото тримесечие от началото на изпълнението на обновената Стратегия за растеж на Сирма Груп Холдинг /начало на изпълнението е 01.07.2017 година/. Постигнатите отлични резултати са изцяло в синхрон с поставените в Стратегията цели.

Пълните отчети и съпътстващи документи може да разгледате в инвестиционната секция на сайта на дружеството www.sirma.bg.