Служебно сме ви абонирали за „Новини от Сирма“ с електронната поща, на която отговаряме. Използваме този канал за комуникация с нашите акционери и заинтересовани лица относително рядко – около веднъж месечно. Целта е да не прекаляваме със съобщенията и да имаме възможност за споделяне на действително важни събития. Имате възможност да се откажете от абонамента, чрез използване на информацията в края на всяко съобщение. Същевременно, ако искате да абонирате и някой свой близък или друг заинтересован от развитието на Сирма Груп, това може да стане, чрез натискане на бутона „Абонамент за новини от Сирма Груп“ в секцията „Последни публикации в медиите“ на инвестиционната страница на нашия сайт: http://www.sirma.bg/investors/ и следване на автоматизираните инструкции /отнема не повече от една минута/.

Същевременно, на българската версия на сайта ни има обширна секция за инвеститорите, която цели именно всеобхватната информираност на нашите инвеститори и други заинтересовани лица. Може да я достъпите тук. Тук публикуваме доста по-често – около веднъж седмично.

Всякакви новини от Холдинга публикуваме в новинарската секция на сайта, която може да достъпите тук. Имате възможност да търсите в секцията по различни критерии: фирмени новини, продуктови новини, инвестиционни новини и т.н. В базовата секция новините са класирани хронологично. Филтрирани само „Инвестиционни новини“ са достъпни тук.

Оповестяването на тримесечните и годишните финансови отчети извършваме в секцията „Финансова информация“, която може да достъпите оттук.

Всяко тримесечие издаваме „Инвестиционен бюлетин“, където споделяме актуална и интересна информация, която не е намерила своето място /по форма или по съдържание/ сред останалите комуникационни канали. Може да разгледате двата броя на „Бюлетините на инвеститора“ от 2017 тук.

Сайтът ни е включен към информационната система на Българска фондова борса и съответно в реално време може да следите как се представят нашите акции на борсата. Борсовата информация може да достъпите тук. Тук също поддържаме и историческа информация за динамиката на нашите акции, която е поднесена в графичен вид.

Информация за предстоящи оповестявания, уебинари, изплащане на дивидент, акционерни събрания и подобни важни събития винаги публикуваме в секцията „Финансов календар“. За бъдещи събития тук публикуваме информация, веднага щом стане известна и на нас. Използваме същата секция и за публикуването на „Вътрешна информация“ и съответно може да проследите хронологията на тези оповестявания назад във времето. Информацията тук е организирана по години и по месеци, с цел постигане на по-голяма прегледност и скорост при търсенето.

Като наш инвеститор, Вие имате право да отправяте всякакви въпроси директно към нашия Директор за връзки с инвеститорите – Станислав Танушев. По-интересните въпроси зададени към нас, които вярваме, че може да интересуват по-голяма група инвеститори /не само питащият/ публикуваме в нашата секция „Въпроси и отговори“. Има голяма вероятност и настоящия въпрос и отговор да публикуваме там, естествено без никаква лична информация.

Може би най-динамично /два и повече пъти на седмица/, макар и леко ограничено от формата, споделяме информация на нашата страница във Фейсбук: https://www.facebook.com/SirmaGroupHolding/?fref=ts . Тук може да се абонирате самостоятелно, като натиснете бутона “Following”.

Видео информация за Сирма Груп, за нашите продукти, нашите мениджъри и експерти, публични интервюта и записи на уебинарите може да намерите на нашия Ютюб канал тук: https://www.youtube.com/channel/UCXDbX1Z7w5hBEP5tmaDYrmw . Чрез този канал се опитваме да популяризираме понякога сложната материя на индустрията, в която оперира Сирма Груп и дъщерните компании.

При нужда от допълнителна информация не се колебайте да се свържете директно с мен.

Първи вариант е да използвате услуги на някоя реномирана адвокатска кантора, която да упълномощите да Ви представлява при получаването на Вашия дивидент. Дивидент може да бъде изплатен само на Вас или на Ваш представител, с изрично нотариално заверено пълномощно по образец.

Втори, може би по-лесен, вариант е чрез инвестиционният посредник, чрез който сте придобили своите акции в Сирма Груп Холдинг. Инвестиционните посредници са лицензираните дружества, за търговия с ценни книжа. Голяма е вероятността Вашите акции да се съхраняват именно от инвестиционният посредник, който Ви ги е продал – например ако това са акции придобити по време на IPO-то на Сирма Груп, то те ще се съхраняват от ИП Елана /в случай, че Вие изрично не сте ги прехвърлили по Ваша партида при Централния депозитар, което малко инвеститори правят/. Ако е така, то инвестиционния посредник – Елана или всеки друг, който Вие сте използвали, може да получат дивидента от Ваше име и да го изпратят в посочена от Вас сметка дистанционно. Необходимо е само да се свържете с тях и да попитате за конкретната процедура.

Убедени сме, че на пазара /и на броя на инвеститорите/ влияят различни фактори и техният нарастващ брой е следствие от различни съображения. По-долу споделяме наши наблюдения и заключения:

В действителност след първичното публично предлагане общият брой на акционерите е бил по-близко до 500 отколкото до 400. Същевременно през 2016 се наблюдава увеличаване на броя на акционерите до 777, колкото е била общата им бройка на 31.12.2016.

Брой на акционерите на Сирма Груп ХолдингНарастването в броя на акционерите през 2016 е било изцяло благодарение на увеличаване на физическите лица – акционери. В този период броя на корпоративните инвеститори е останал непроменен. Интересно е да се отбележи, че независимо от запазването на броя на корпоративните инвеститори, техния дял от капитала на Сирма Груп Холдинг постепенно нараства – от около 10% до 11% в края на годината.

Следователно средният размер на единична инвестиция на физическо лице през 2016 е намалявал. Съответно нарастването на акционерите е било за сметка на привличането на нови акционери физически лица, с относително скромни инвестиции (което впрочем е и очаквано). Паралелно с това, корпоративните инвеститори са продължили да увеличават своята инвестиция, като така техният дял от капитала на дружеството е нараснал, т.е. средната единична инвестиция на корпоративен инвеститор е нараствала през 2016 година.

Тези два процеса продължават и през 2017 година. От една страна нараства броя на акционерите, като през 2017 вече се увеличават и корпоративните акционери – нарастване с 19% от 42 на 50. Ръстът на физически лица акционери също продължава, но с леко по-бавни темпове от 11,56% или от 735 на 820.

2017Паралелно с това делът на корпоративните инвеститори от капитала на дружеството към средата на 2017 вече достига 13,77%, за сметка на намаляващия дял на акционерите-физически лица. Корпоративните инвестиции нарастват с 25% за първото полугодие на 2017 година, достигайки 8 171 739 броя акции общо, докато техния брой нараства едва с 19%, т.е. освен ново-привлечени корпоративни инвеститори, се наблюдава и увеличаване на инвестициите от „старите“ такива. Причина за това може единствено да бъде продажба на акции от физически лица и покупката им от юридически лица.

Съответно може да заключим, че продължава процеса на увеличаване на дела на корпоративните акционери, както и до нарастване на тяхната индивидуална инвестиция в Сирма Груп Холдинг.

Огледално на този процес, със свиването на общия брой акции на физически лица и увеличаването на техния брой, средната инвестиция на физическо лице-инвеститор намалява. Причина за това може да бъде продажба на акции от физическо лице-инвеститор /преобладаващо/ на няколко физически лица – нови инвеститори /раздробяване/, както и описаният по-горе процес на продажба на акции от физически лица и тяхната покупка от корпоративните инвеститори.

Към средата на 2017 година тези две тенденции се запазват:

 • Увеличаване броя и намаляване на средната инвестиция на физически лица-инвеститори;
 • Увеличаване на инвестициите на корпоративни инвеститори и техния дял от капитала на дружеството.

Относно мотивацията за “раздробяването” и “окрупняването” на инвестициите в Сирма Груп Холдинг, сме убедени че ще срещнем почти толкова различни причини, колкото е и броя на инвеститорите.

Общото събрание на акционерите взе решение за изплащане на дивидент за 2016 година /съгласно точка 4 от Дневния ред на събранието – виж http://www.sirma.bg/wp-content/uploads/2016/10/Protokol-OS-2017.pdf /.

Също съгласно решението по т.4 от Дневния ред на събранието, право на дивидент ще имат притежателите на акции на 14-ия ден след датата на провеждане на събранието, т.е. 29.06.2017. На база на Книгата на акционерите предоставена от Централният депозитар към тази дата, ще бъде организирана процедурата по изплащане на дивиденти. Банката за изплащане ще бъде Уникредит Булбанк – централа и клонове.

Началната дата на изплащане на дивиденти ще бъде 15.08.2017 година, а крайната дата – един месец по-късно, или 15.09.2017 /три месеца след датата на вземане на решението от Общото събрание/.

Процедурата по изплащане ще бъде оповестена официално след 29.06.2017 в www.x3news.com, както и на сайта на дружеството www.sirma.bg в секцията за инвеститори.

Пълният текст на въпроса е: Компании в Сирма Груп Холдинг в областта на облачни услуги, софтуер за банки, за застрахователи реализират много висок ръст на приходите на годишна база през 9 месеца на 2016 – Daticum 90%, Sirma Enterprise Systems 50%, Sirma Business Consulting 28%. Какви са очакванията на мениджмънта за ръст през следващите три до пет години? В кои области се очаква високият ръст да продължи и приблизително в какъв диапазон да е този ръст?

О: Ръстът на приходите от продажби на всички дружества от Сирма Груп е основен приоритет за нас. Ръстът на продажбите зависи от:

 • предлаганите продукти и услуги,
 • от инвестициите в тях и тяхната дистрибуция и не на последно място
 • от конюнктурата.

През 23-те години преди първичното публично предлагане, дружествата реализираха своя ръст генерично, т.е. инвестираха своята печалба в своето развитие, което съответно водеше до ръст и на продажбите.

Постъпилите средства от успешното публично предлагане ускориха инвестиционния процес. През 2016 година всички водещи продукти и услуги на Сирма Груп получиха адекватни инвестиции. Това от своя страна дава резултати. За някои дружества тези резултати се реализират в самата година на инвестициите. Добър пример за това е дружеството Датикум (провайдера на облачни услуги в Сирма Груп). Инвестициите в Датикум през първите 9 месеца на 2016 възлизат на BGN 273.000, които поради спецификата на дейността на дружеството основно са насочени към дълготрайни материални активи – през 2016 това бяха инвестиции във Flash Storage и Back Up Storage. Тези инвестиции, от своя страна или подобряват вече предлаганите услуги или позволяват на дружеството да предлага нови облачни услуги като: „Disaster Recovery as a Service”, “Flash Storage”, “Back Up Service”. И в двата случая новите инвестиции водят до бързо увеличаване на продажбите.

Друг пример за бърз ръст е този на Сирма Бизнес Консултиг (специализирани във финансово-банков софтуер). Ръстът тук през 2016 е следствие на благоприятна  конюнктурата и голяма банкова сделка.

При други дружества, продуктовият цикъл е малко по-дълъг – около 1-2 години. Такъв е примерът на ЕнгВю Системс (дружеството, което специализира в индустриален софтуер) с инвестиции от BGN 235.000 насочени към засилена подготовка на водещия продукт на дружеството “Package & Display Designer Suite” за американският пазар, което се изразява в пуск на нова версия на продукта, както и уникалната за света версия на продукта за Mac OS (която е операционна система силно разпространена в САЩ). През 2016 съответните версии на продукта бяха готови и пуснати на пазара, но реалният ефект по отношение на ръст в приходите от продажби се очаква през 2017-та и следващите години.

При трети дружества, с друга специфика на дейността, инвестиционният процес дава резултати доста по-бавно. Добър пример е дружеството Онтотекст, чийто продуктов цикъл често надскача три години.

Част от силата и източник на устойчивост на Сирма Груп идва именно от тази диверсификация на специализацията на дъщерните дружества, която позволява както бързо тактическо увеличаване на продажбите и възползване от благоприятна конюнктура, така и средно и дългосрочен стратегически ръст. Пример за ползата от диверсификацията в нашата дейност може да се види през 2016, когато благодарение на тази гъвкавост, Групата относително лесното преодоля липсата на планирани приходи от продажби в  публичния сектор в България.

Очакваният ръст през идните години е функция на инвестициите в продуктите и услугите на Групата, както и пазарната конюнктура. Съответно „Прогнозата за растеж“ е производна на инвестиционната дейност и развитието на продуктите на Групата.

През 2016 Сирма Груп оповести своята „Инвестиционна Стратегия“ за близките 7 години. В първите месеци на 2017 ще бъде оповестена „Продуктовата Стратегия“ на Групата за идните години. Непосредствено след оповестяването на „Продуктовата Стратегия“ на Сирма Груп ще бъде оповестена и „Прогноза за Растеж“, която е пряка функция от споменатите две стратегии, пазарната конюнктура и всички произтичащи от тяхното изпълнение рискове.

Пълният текст на въпроса е: Общата печалба за деветмесечието е 1,43 млн. лв. –  спад с 5% спрямо 1,51 млн. лв. за същия период на 2015 г. Компанията имаше загуба от 194 хил. лв. за полугодието на 2016 г. Какви са очакваните финансови резултати за четвъртото тримесечие и ще продължат ли ръстовете между юли и септември?

О: Цитираните данни са само част от консолидираната печалба на Сирма Груп Холдинг и не е правилно да ги наричаме „Общата печалба“. 1,43 млн.лв. представлява „Печалба на притежателите на собствен капитал на дружеството-майка“ и не обхваща „Малцинствената печалбата или загуба“. По-правилно е да се следи общата печалба или загуба, която включва и „Печалбата/загубата на малцинствено участие“. За деветмесечието на 2016 „Общата печалба“ или „Общият всеобхватен доход“ възлиза на 2,403 млн.лв, или лек ръст в сравнение с общата печалба за деветмесечието на 2015, която бе 2,399 млн.лв.

Третото и четвъртото тримесечие на всяка година са силни за ИТ индустрията. Може да се каже, че „това е нашият сезон“. Очакванията за края на годината включват ръстът на печалбата да се увеличи, в сравнение с 2015, макар не със същите темпове, с които нарастват приходите от продажби.

Бърз отговор: 484 към 30.09.2016

Пояснения:

1. Броят на акционерите, както и притежаваните от тях акции е динамичен и се променя често, възможно и ежедневно. Съответно информацията за броя на акционерите ще бъде вярна единствено към дадена дата;

2. Информацията за броя на акционерите не е точно публична информация, дотолкова доколкото няма регистър, който всеки /било той и инвеститор/ да провери. Иначе институцията, която разполага с подобна информация е Централния депозитар, но те споделят Акционерната книга и данни от нея единствено с емитента;

3. Същевременно, в духа на откритост на Сирма Груп Холдинг, ние споделяме тази информация във всеки тримесечен отчет и по-конкретно в “Междинния доклад за дейността”. Последният такъв към днешна дата е към 30.09.2016 и е достъпен на сайта ни http://www.sirma.bg/wp-content/uploads/2016/09/4_Mejdinen-doklad-za-dejnosta_30_9_2016.pdf , като информацията за акционерите е споделена на страници 8 и 9 от Доклада. Пак там, освен конкретната бройка на акционерите към 30.09.2016, споделяме и различни разбивки на информацията – фирми/граждани, водещи акционери, сравнения с аналогична дата от миналата година, акционери с над 5%-тно участие в капитала на дружеството, процентен дял от общия капитал и т.н. Освен в цифрово изражение, информацията е поднесена и графично.

Първо отговор на въпроса „Кога?“: За миналата 2015 финансова година, Общото събрание прие решение на 14.06.2016 да не разпределя дивидент /Уведомление за това е публикувано в Х3 и на нашия сайт/. Съответно първият възможен дивидент би бил след приключване на 2016, отчитане на резултатите, анализ на предстоящите проекти, предложение от СД и решение на Общото събрание. Все още е твърде рано за да можем дори да прогнозираме. А сега отговор на въпроса „Какви?“: След приключване на финансовата 2016 ще знаем за наличието на печалба и нейния размер. Наличието на печалба ще направи изплащането на дивидент възможно, същевременно не и задължително. Важно допълнение към отговора е и „Дали?“: Това, което знаем, е че ще има дискусия между стратегическите инвеститори, които ще настояват да не се изплащат дивиденти, а получената печалба да се инвестира в разработката на нови продукти /обикновено ИТ фирмите по света правят точно това/, които да увеличат стойността на дружеството, като създават и възможност за допълнителни приходи и намаляват нуждата от допълнително финансиране. От другата страна ще са тактическите инвеститори, които ще настояват за разпределяне на част от или цялата печалба под формата на дивидент. Ще знаем кой ще надделее на Общото събрание през 2017 /все още не е насрочена дата за него/.

Сирма не може пряко да въздейства върху включването на нашите акции в Софикс. Подобни правомощия има Българската фондова борса. Безспорно е обаче, че интересът към, и ликвидността на акциите ще са значително по-добри при включването на акциите на Сирма в Софикс (особено след навлизането на ETF на нашия пазар). Същевременно, за включването на дадена емисия в Софикс има определени изисквания. Акциите на Сирма Груп Холдинг отговарят на повечето изисквания за включване в Софикс, с изключение на критерия “брой на акционерите”. Към 30.06.2016 акционерите на нашето дружество са 480, което означава че не ни достигат за включването в Софикс /за сега/.

Критерий за откриване на офиси в страната са наличие на квалифицирани програмисти, които бихме могли да наемем. Правим го с цел да не се откъсват програмистите от своя дом, семейства и приятели. Офисът в Казанлък не прави изключение.

Средният стаж на служителите на Сирма в дружествата на групата е 6 години и 3 месеца към 15.06.2016. Общият брой на служителите на Групата се увеличава през последните години. Следователно, средният стаж в Сирма спада съответно, поради навлизането на нови служители. Ето ги и точните данни:

faq1

Методология за определяне на средния стаж на служителите в дружествата на Сирма Груп Холдинг АД

 1. Селектиране на всички служители, които в момента са на работа в някое от дружествата на СГХ;
 2. Намиране на датата на постъпване на всеки служител /от селектираните по предишната точка/, независимо в кое дружество на Холдинга, включително и закрити такива;
 3. Изчисление на изтеклите месеци от датата на назначаване по т.2 и 15.06.2016;
 4. Изчисляване на средно аритметичния стаж на текущите служители в Холдинга – в месеци и респективно в години;
 5. С цел отстраняване на изкривяването на средната стойност вследствие на влиянието на стажа на новоназначени служители поради разрастването на СГХ – групиране на трудовия стаж в Холдинга по групи:
  – над 10 години;
  – от 7 до 10 години;
  – от 5 до 7 години;
  – от 3 до 5 години;
  – от 0 до 3 години.