Общото събрание на акционерите взе решение за изплащане на дивидент за 2016 година /съгласно точка 4 от Дневния ред на събранието – виж http://www.sirma.bg/wp-content/uploads/2016/10/Protokol-OS-2017.pdf /.

Също съгласно решението по т.4 от Дневния ред на събранието, право на дивидент ще имат притежателите на акции на 14-ия ден след датата на провеждане на събранието, т.е. 29.06.2017. На база на Книгата на акционерите предоставена от Централният депозитар към тази дата, ще бъде организирана процедурата по изплащане на дивиденти. Банката за изплащане ще бъде Уникредит Булбанк – централа и клонове.

Началната дата на изплащане на дивиденти ще бъде 15.08.2017 година, а крайната дата – един месец по-късно, или 15.09.2017 /три месеца след датата на вземане на решението от Общото събрание/.

Процедурата по изплащане ще бъде оповестена официално след 29.06.2017 в www.x3news.com, както и на сайта на дружеството www.sirma.bg в секцията за инвеститори.

Пълният текст на въпроса е: Компании в Сирма Груп Холдинг в областта на облачни услуги, софтуер за банки, за застрахователи реализират много висок ръст на приходите на годишна база през 9 месеца на 2016 – Daticum 90%, Sirma Enterprise Systems 50%, Sirma Business Consulting 28%. Какви са очакванията на мениджмънта за ръст през следващите три до пет години? В кои области се очаква високият ръст да продължи и приблизително в какъв диапазон да е този ръст?

О: Ръстът на приходите от продажби на всички дружества от Сирма Груп е основен приоритет за нас. Ръстът на продажбите зависи от:

 • предлаганите продукти и услуги,
 • от инвестициите в тях и тяхната дистрибуция и не на последно място
 • от конюнктурата.

През 23-те години преди първичното публично предлагане, дружествата реализираха своя ръст генерично, т.е. инвестираха своята печалба в своето развитие, което съответно водеше до ръст и на продажбите.

Постъпилите средства от успешното публично предлагане ускориха инвестиционния процес. През 2016 година всички водещи продукти и услуги на Сирма Груп получиха адекватни инвестиции. Това от своя страна дава резултати. За някои дружества тези резултати се реализират в самата година на инвестициите. Добър пример за това е дружеството Датикум (провайдера на облачни услуги в Сирма Груп). Инвестициите в Датикум през първите 9 месеца на 2016 възлизат на BGN 273.000, които поради спецификата на дейността на дружеството основно са насочени към дълготрайни материални активи – през 2016 това бяха инвестиции във Flash Storage и Back Up Storage. Тези инвестиции, от своя страна или подобряват вече предлаганите услуги или позволяват на дружеството да предлага нови облачни услуги като: „Disaster Recovery as a Service”, “Flash Storage”, “Back Up Service”. И в двата случая новите инвестиции водят до бързо увеличаване на продажбите.

Друг пример за бърз ръст е този на Сирма Бизнес Консултиг (специализирани във финансово-банков софтуер). Ръстът тук през 2016 е следствие на благоприятна  конюнктурата и голяма банкова сделка.

При други дружества, продуктовият цикъл е малко по-дълъг – около 1-2 години. Такъв е примерът на ЕнгВю Системс (дружеството, което специализира в индустриален софтуер) с инвестиции от BGN 235.000 насочени към засилена подготовка на водещия продукт на дружеството “Package & Display Designer Suite” за американският пазар, което се изразява в пуск на нова версия на продукта, както и уникалната за света версия на продукта за Mac OS (която е операционна система силно разпространена в САЩ). През 2016 съответните версии на продукта бяха готови и пуснати на пазара, но реалният ефект по отношение на ръст в приходите от продажби се очаква през 2017-та и следващите години.

При трети дружества, с друга специфика на дейността, инвестиционният процес дава резултати доста по-бавно. Добър пример е дружеството Онтотекст, чийто продуктов цикъл често надскача три години.

Част от силата и източник на устойчивост на Сирма Груп идва именно от тази диверсификация на специализацията на дъщерните дружества, която позволява както бързо тактическо увеличаване на продажбите и възползване от благоприятна конюнктура, така и средно и дългосрочен стратегически ръст. Пример за ползата от диверсификацията в нашата дейност може да се види през 2016, когато благодарение на тази гъвкавост, Групата относително лесното преодоля липсата на планирани приходи от продажби в  публичния сектор в България.

Очакваният ръст през идните години е функция на инвестициите в продуктите и услугите на Групата, както и пазарната конюнктура. Съответно „Прогнозата за растеж“ е производна на инвестиционната дейност и развитието на продуктите на Групата.

През 2016 Сирма Груп оповести своята „Инвестиционна Стратегия“ за близките 7 години. В първите месеци на 2017 ще бъде оповестена „Продуктовата Стратегия“ на Групата за идните години. Непосредствено след оповестяването на „Продуктовата Стратегия“ на Сирма Груп ще бъде оповестена и „Прогноза за Растеж“, която е пряка функция от споменатите две стратегии, пазарната конюнктура и всички произтичащи от тяхното изпълнение рискове.

Пълният текст на въпроса е: Общата печалба за деветмесечието е 1,43 млн. лв. –  спад с 5% спрямо 1,51 млн. лв. за същия период на 2015 г. Компанията имаше загуба от 194 хил. лв. за полугодието на 2016 г. Какви са очакваните финансови резултати за четвъртото тримесечие и ще продължат ли ръстовете между юли и септември?

О: Цитираните данни са само част от консолидираната печалба на Сирма Груп Холдинг и не е правилно да ги наричаме „Общата печалба“. 1,43 млн.лв. представлява „Печалба на притежателите на собствен капитал на дружеството-майка“ и не обхваща „Малцинствената печалбата или загуба“. По-правилно е да се следи общата печалба или загуба, която включва и „Печалбата/загубата на малцинствено участие“. За деветмесечието на 2016 „Общата печалба“ или „Общият всеобхватен доход“ възлиза на 2,403 млн.лв, или лек ръст в сравнение с общата печалба за деветмесечието на 2015, която бе 2,399 млн.лв.

Третото и четвъртото тримесечие на всяка година са силни за ИТ индустрията. Може да се каже, че „това е нашият сезон“. Очакванията за края на годината включват ръстът на печалбата да се увеличи, в сравнение с 2015, макар не със същите темпове, с които нарастват приходите от продажби.

Бърз отговор: 484 към 30.09.2016

Пояснения:

1. Броят на акционерите, както и притежаваните от тях акции е динамичен и се променя често, възможно и ежедневно. Съответно информацията за броя на акционерите ще бъде вярна единствено към дадена дата;

2. Информацията за броя на акционерите не е точно публична информация, дотолкова доколкото няма регистър, който всеки /било той и инвеститор/ да провери. Иначе институцията, която разполага с подобна информация е Централния депозитар, но те споделят Акционерната книга и данни от нея единствено с емитента;

3. Същевременно, в духа на откритост на Сирма Груп Холдинг, ние споделяме тази информация във всеки тримесечен отчет и по-конкретно в “Междинния доклад за дейността”. Последният такъв към днешна дата е към 30.09.2016 и е достъпен на сайта ни http://www.sirma.bg/wp-content/uploads/2016/09/4_Mejdinen-doklad-za-dejnosta_30_9_2016.pdf , като информацията за акционерите е споделена на страници 8 и 9 от Доклада. Пак там, освен конкретната бройка на акционерите към 30.09.2016, споделяме и различни разбивки на информацията – фирми/граждани, водещи акционери, сравнения с аналогична дата от миналата година, акционери с над 5%-тно участие в капитала на дружеството, процентен дял от общия капитал и т.н. Освен в цифрово изражение, информацията е поднесена и графично.

Първо отговор на въпроса „Кога?“: За миналата 2015 финансова година, Общото събрание прие решение на 14.06.2016 да не разпределя дивидент /Уведомление за това е публикувано в Х3 и на нашия сайт/. Съответно първият възможен дивидент би бил след приключване на 2016, отчитане на резултатите, анализ на предстоящите проекти, предложение от СД и решение на Общото събрание. Все още е твърде рано за да можем дори да прогнозираме. А сега отговор на въпроса „Какви?“: След приключване на финансовата 2016 ще знаем за наличието на печалба и нейния размер. Наличието на печалба ще направи изплащането на дивидент възможно, същевременно не и задължително. Важно допълнение към отговора е и „Дали?“: Това, което знаем, е че ще има дискусия между стратегическите инвеститори, които ще настояват да не се изплащат дивиденти, а получената печалба да се инвестира в разработката на нови продукти /обикновено ИТ фирмите по света правят точно това/, които да увеличат стойността на дружеството, като създават и възможност за допълнителни приходи и намаляват нуждата от допълнително финансиране. От другата страна ще са тактическите инвеститори, които ще настояват за разпределяне на част от или цялата печалба под формата на дивидент. Ще знаем кой ще надделее на Общото събрание през 2017 /все още не е насрочена дата за него/.

Сирма не може пряко да въздейства върху включването на нашите акции в Софикс. Подобни правомощия има Българската фондова борса. Безспорно е обаче, че интересът към, и ликвидността на акциите ще са значително по-добри при включването на акциите на Сирма в Софикс (особено след навлизането на ETF на нашия пазар). Същевременно, за включването на дадена емисия в Софикс има определени изисквания. Акциите на Сирма Груп Холдинг отговарят на повечето изисквания за включване в Софикс, с изключение на критерия “брой на акционерите”. Към 30.06.2016 акционерите на нашето дружество са 480, което означава че не ни достигат за включването в Софикс /за сега/.

Критерий за откриване на офиси в страната са наличие на квалифицирани програмисти, които бихме могли да наемем. Правим го с цел да не се откъсват програмистите от своя дом, семейства и приятели. Офисът в Казанлък не прави изключение.

Средният стаж на служителите на Сирма в дружествата на групата е 6 години и 3 месеца към 15.06.2016. Общият брой на служителите на Групата се увеличава през последните години. Следователно, средният стаж в Сирма спада съответно, поради навлизането на нови служители. Ето ги и точните данни:

faq1

Методология за определяне на средния стаж на служителите в дружествата на Сирма Груп Холдинг АД

 1. Селектиране на всички служители, които в момента са на работа в някое от дружествата на СГХ;
 2. Намиране на датата на постъпване на всеки служител /от селектираните по предишната точка/, независимо в кое дружество на Холдинга, включително и закрити такива;
 3. Изчисление на изтеклите месеци от датата на назначаване по т.2 и 15.06.2016;
 4. Изчисляване на средно аритметичния стаж на текущите служители в Холдинга – в месеци и респективно в години;
 5. С цел отстраняване на изкривяването на средната стойност вследствие на влиянието на стажа на новоназначени служители поради разрастването на СГХ – групиране на трудовия стаж в Холдинга по групи:
  – над 10 години;
  – от 7 до 10 години;
  – от 5 до 7 години;
  – от 3 до 5 години;
  – от 0 до 3 години.
realpath: /srv/extvirt-1/www-bg.sirma.com/srm_inc_ins/SKK-Daily_values-5_1.csv
Име на емитента: Сирма Груп Холдинг АД-София
БФК / SKK:
Пазарен сегмент:
Сегмент акции Standard
ISIN код на емисията:
BG1100032140
Номинална стойност:
BGN 1.00
Последно общо събрание:
15.06.2017
Последен неконсолидиран отчет:
31.03.2017
Цена:Промяна в цената:Търгуван обем от текуща сесия:
---
Минимална цена от текуща сесия:Максимална цена от текуща сесия:Средно претеглена цена от текуща сесия:
---
25.06.2017 12:01