Станислав Танушев
Директор връзки с инвеститорите
Сирма Груп Холдинг
Sirma Group Holding

Адрес:         София 1784, България
Бул. Цариградско шосе №135, ет.3
Телефон:    +359 2 976 83 10
Факс:           +359 2 974 39 88
e-поща:       stanislav.tanushev@sirma.bg
Сайт:            http://www.sirma.bg/
Скайп:         SirmaIR

realpath: /srv/extvirt-1/www-bg.sirma.com/srm_inc_ins/SKK-Daily_values-5_1.csv
Име на емитента: Сирма Груп Холдинг АД-София
БФК / SKK:
Пазарен сегмент:
Сегмент акции Standard
ISIN код на емисията:
BG1100032140
Номинална стойност:
BGN 1.00
Последно общо събрание:
15.06.2017
Последен неконсолидиран отчет:
31.03.2017
Цена:Промяна в цената:Търгуван обем от текуща сесия:
---
Минимална цена от текуща сесия:Максимална цена от текуща сесия:Средно претеглена цена от текуща сесия:
---
25.06.2017 12:01