2017

30.01.2017г.

Публикуване на индивидуален финансов отчет и междинен доклад за дейността през четвърто тримесечие на 2016 година

01.03.2017г.

Публикуване на консолидиран финансов отчет и междинен доклад за дейността през четвъртото тримесечие на 2016 година

14.03.2017г.

Уебинар за представяне резултатите от дейността през 2016 година

20 – 31.03.2017г.

Дискусии относно актуализацията на Стратегията на Сирма Груп с акционери и заинтересовани лица.

30.03.2017г.

Публикуване на годишен индивидуален одитиран финансов отчет и доклад за дейността за 2016 година

30.04.2017г.

Публикуване на годишен консолидиран одитиран финансов отчет и доклад за дейността за 2016 година

30.04.2017г.

Публикуване на индивидуален финансов отчет и междинен доклад за дейността за първо тримесечие на 2017 гoдина

30.05.2017г.

Публикуване на консолидиран финансов отчет и междинен мениджърски доклад за дейността през първото тримесечие на 2017 година

15.06.2017г.

Провеждане на редовно Общо годишно акционерно събрание на Сирма Груп Холдинг. Поканата, пълномощното и съпътстващите документи могат да се разгледат тук.

30.07.2017г.

Публикуване на индивидуален финансов отчет и междинен доклад за дейността за второ тримесечие на 2017 гoдина

30.08.2017г.

Публикуване на консолидиран финансов отчет и междинен доклад за дейността през второто тримесечие на 2017 година

30.10.2017г.

Публикуване на индивидуален финансов отчет и междинен доклад за дейността за трето тримесечие на 2017 година

30.11.2017г.

Публикуване на консолидиран финансов отчет и междинен доклад за дейността през третото тримесечие на 2017 година

realpath: /srv/extvirt-1/www-bg.sirma.com/srm_inc_ins/SKK-Daily_values-5_1.csv
Име на емитента: Сирма Груп Холдинг АД-София
БФК / SKK:
Пазарен сегмент:
Сегмент акции Standard
ISIN код на емисията:
BG1100032140
Номинална стойност:
BGN 1.00
Последно общо събрание:
14.06.2016
Последен неконсолидиран отчет:
31.03.2017
Цена:Промяна в цената:Търгуван обем от текуща сесия:
---
Минимална цена от текуща сесия:Максимална цена от текуща сесия:Средно претеглена цена от текуща сесия:
---
23.05.2017 09:00