2017

Финансовият календар съдържа информация за очаквани бъдещи събития и оповестявания от финансово значение, както и пълен текст на вече оповестана вътрешна и финансова информация. Пълният текст на оповестената информация може да разгледате на съответната връзка (линк).

24.01.2017г.

 • Вътрешна информация относно решение на Общото събрание на дъщерното дружество Онтотекст за увеличение на капитала.
 • Вътрешна информация относно сключване на договор с консултант за привличане на външен инвеститор от дъщерното дружество Онтотекст.

30.01.2017г.

20.02.2017г.

 • Вътрешна информация относно регистрация на ново дъщерно дружество на Сирма Груп Холдинг в Албания.

28.02.2017г.

08.03.2017г.

 • Вътрешна информация относно продажба на акции на Сирма Груп Холдинг от Атанас Киряков и съответна промяна на неговото дялово участие в капитала на дружеството.

14.03.2017г.

 • Уебинар за представяне резултатите от дейността през 2016 година.

20 – 31.03.2017г.

30.03.2017г.

 • Публикуване на годишен индивидуален одитиран финансов отчет и доклад за дейността за 2016 година.

27.04.2017г.

 • Публикуване на годишен консолидиран одитиран финансов отчет и доклад за дейността за 2016 година.

28.04.2017г.

 • Публикуване на индивидуален финансов отчет и междинен доклад за дейността за първо тримесечие на 2017 гoдина.

15.05.2017г.

30.05.2017г.

 • Публикуване на консолидиран финансов отчет и междинен мениджърски доклад за дейността през първото тримесечие на 2017 година.

02.06.2017г.

 • Публикуване на редактирана покана за общо годишно акционерно събрание на Сирма Груп Холдинг. Поканата, пълномощното и съпътстващите документи могат да се разгледат тук.

15.06.2017г.

 • Провеждане на редовно Общо годишно акционерно събрание на Сирма Груп Холдинг. Поканата, пълномощното и съпътстващите документи могат да се разгледат тук.

16.06.2017г.

 • Вътрешна информация относно решението на Общото събрание на акционерите за разпределени на дивидент за 2016 година.

19.06.2017г.

 • Вътрешна информация относно продажба на акции от Сирма Груп Холдинг от Цветан Алексиев и съответна промяна на неговото дялово участие в капитала на дружеството.

20.06.2017г.

 • Вътрешна информация и публикуване на Протокол от редовното годишно общо събрение на акционерите на Сирма Груп Холдинг АД.

30.07.2017г.

Публикуване на индивидуален финансов отчет и междинен доклад за дейността за второ тримесечие на 2017 гoдина

30.08.2017г.

Публикуване на консолидиран финансов отчет и междинен доклад за дейността през второто тримесечие на 2017 година

30.10.2017г.

Публикуване на индивидуален финансов отчет и междинен доклад за дейността за трето тримесечие на 2017 година

30.11.2017г.

Публикуване на консолидиран финансов отчет и междинен доклад за дейността през третото тримесечие на 2017 година

realpath: /srv/extvirt-1/www-bg.sirma.com/srm_inc_ins/SKK-Daily_values-5_1.csv
Име на емитента: Сирма Груп Холдинг АД-София
БФК / SKK:
Пазарен сегмент:
Сегмент акции Standard
ISIN код на емисията:
BG1100032140
Номинална стойност:
BGN 1.00
Последно общо събрание:
15.06.2017
Последен неконсолидиран отчет:
31.03.2017
Цена:Промяна в цената:Търгуван обем от текуща сесия:
---
Минимална цена от текуща сесия:Максимална цена от текуща сесия:Средно претеглена цена от текуща сесия:
---
25.06.2017 12:01