2017

Финансовият календар съдържа информация за очаквани бъдещи събития и оповестявания от финансово значение, както и пълен текст на вече оповестана вътрешна и финансова информация. Пълният текст на оповестената информация може да разгледате на съответната връзка (линк).

24.01.2017г.

 • Вътрешна информация относно решение на Общото събрание на дъщерното дружество Онтотекст за увеличение на капитала.
 • Вътрешна информация относно сключване на договор с консултант за привличане на външен инвеститор от дъщерното дружество Онтотекст.

30.01.2017г.

20.02.2017г.

 • Вътрешна информация относно регистрация на ново дъщерно дружество на Сирма Груп Холдинг в Албания.

28.02.2017г.

08.03.2017г.

 • Вътрешна информация относно продажба на акции на Сирма Груп Холдинг от Атанас Киряков и съответна промяна на неговото дялово участие в капитала на дружеството.

14.03.2017г.

 • Уебинар за представяне резултатите от дейността през 2016 година.

20 – 31.03.2017г.

30.03.2017г.

 • Публикуване на годишен индивидуален одитиран финансов отчет и доклад за дейността за 2016 година.

27.04.2017г.

 • Публикуване на годишен консолидиран одитиран финансов отчет и доклад за дейността за 2016 година.

28.04.2017г.

 • Публикуване на индивидуален финансов отчет и междинен доклад за дейността за първо тримесечие на 2017 гoдина.

15.05.2017г.

30.05.2017г.

 • Публикуване на консолидиран финансов отчет и междинен мениджърски доклад за дейността през първото тримесечие на 2017 година.

02.06.2017г.

 • Публикуване на редактирана покана за общо годишно акционерно събрание на Сирма Груп Холдинг. Поканата, пълномощното и съпътстващите документи могат да се разгледат тук.

15.06.2017г.

 • Провеждане на редовно Общо годишно акционерно събрание на Сирма Груп Холдинг. Поканата, пълномощното и съпътстващите документи могат да се разгледат тук.

16.06.2017г.

 • Вътрешна информация относно решението на Общото събрание на акционерите за разпределени на дивидент за 2016 година.

19.06.2017г.

 • Вътрешна информация относно продажба на акции от Сирма Груп Холдинг от Цветан Алексиев и съответна промяна на неговото дялово участие в капитала на дружеството.

20.06.2017г.

 • Вътрешна информация и публикуване на Протокол от редовното годишно общо събрение на акционерите на Сирма Груп Холдинг АД.

29.06.2017г.

 • 14 дни след датата на провеждане на Общото събрание на акционерите, към която дата Централния депозитар предоставя Книга на акционерите, които подлежат на получаване на дивидент за 2016 година.

30.06.2017г.

24.07.2017г.

Оповестяване на вътрешна информация – допълнение относно оповестяване от 08.03.2017 за продажба на акции от Атанас Киряков.

28.07.2017г.

Кампания по оповестяване на подробни резултати за развитието на Сирма Груп през последните седем години от 2010 до 2016 включително:

28.07.2017г.

Публикуване на индивидуален финансов отчет и междинен доклад за дейността за второ тримесечие на 2017 гoдина.

15.08.2017г.

Начало на изплащане на дивидент за 2016 година.

21.08.2017г.

Оповестяване на вътрешна информация относно решение на Съвета на директорите на Сирма Груп Холдинг за участие в увеличение на капитала на дъщерното дружество Сирма Солюшънс АД.

22.08.2017г.

Оповестяване на допълнителна процедура за изплащане на дивидент чрез инвестиционните посредници.

29.08.2017г.

Публикуване на консолидиран финансов отчет и междинен доклад за дейността за периода завършващ на 30.06.2017 година

04.09.2017г.

Оповестяване на вътрешна информаця по чл.19 от Регламент 596/2014 на ЕС, относно придобиване на акции вследствие на замяна от Цветан Алексиев – Изпълнителен директор на Сирма Груп Холдинг АД.

15.09.2017г.

Крайна дата на изплащане на дивидент.

14.09.2017г.

Оповестяване на вътрешна информаця по чл.19 от Регламент 596/2014 на ЕС, относно разпореждане с акции от Чавдар Димитров – Член на Съвета на директорите на Сирма Груп Холдинг АД.

04.10.2017г.

Оповестяване на вътрешна информаця съгласно чл.148б от ЗППЦК, относно постъпило уведомление за промяна на дяловото участие в капитала на Сирма Груп Холдинг АД от 8,59% на 4,17% от Явор Джонев.

30.10.2017г.

Публикуване на индивидуален финансов отчет и междинен доклад за дейността за трето тримесечие на 2017 година

09.11.2017г.

Оповестяване на новоиздадения LEI код на Сирма Груп Холдинг.

30.11.2017г.

Публикуване на консолидиран финансов отчет и междинен доклад за дейността през третото тримесечие на 2017 година

18.12.2017г.

Оповестяване на вътрешна информация за обратно изкупуване на 6.904 акции от Сирма Груп Холдинг.

20.12.2017г.

Оповестяване на вътрешна информация за обратно изкупуване на 111.350 акции от Сирма Груп Холдинг.

21.12.2017г.

Оповестяване на вътрешна информация за обратно изкупуване на 1.580 акции от Сирма Груп Холдинг.

21.12.2017г.

Оповестяване на вътрешна информация за обратно изкупуване на 16.667 акции от Сирма Груп Холдинг.

29.12.2017г.

Оповестяване на вътрешна информация за обратно изкупуване на 38.220 акции от Сирма Груп Холдинг.