Българската софтуерна компания „Сирма Груп Холдинг“ АД прие агресивна Програма за растеж и иновации през 2016 г. и следващите години. Програмата включва търговска експанзия на пазара в САЩ, инвестиции в нови продукти и достигане на приходи от продажби от 100 млн. щ. долара през следващите пет – седем години. Програмата беше приета на провелото се на 14 юни годишното Общо акционерно събрание на групата, което беше първото след успешното й първично публично предлагане (IPO) на Българската фондова борса (БФБ-София) от края на 2015 година. На него беше отчетено още, че независимо от глобалните отрицателни тенденции в ИТ индустрията, „Сирма Груп“ отбелязва ръст на приходите от 21% за 2015 на годишна база.

Очаква се новоприетата Програма за развитие да спомогне за подготовката на публично предлагане на акциите на „Сирма Груп“ на голяма световна борса в близките между шест и осем години. С цел гарантиране на програмата, Общото събрание (ОС) прие предложената от Комитета по възнагражденията към холдинга тристълбова резултатно – ориентирана система за възнаграждение на мениджмънта на дружеството. Чрез нея, в съответствие с добрата практика на корпоративно управление, се постигна пълно съответствие между интересите на членовете на Съвета на директорите и стратегическите интереси на дружеството.

Оперативното, тактическото и стратегическото възнаграждение на управителите става пряка функция на постигнатите резултати, ръст на приходите и пазарната капитализация на холдинга. За обезпечаването на тази схема, ОС прие ограничено обратно изкупуване на акции. С цел осигуряване на прозрачен и независим контрол на изпълнението на приетите от ОС цели и в съответствие с чл. 6.2 от Националния кодекс за корпоративно управление /НККУ/, ОС прие и създаването на Одитен комитет на „Сирма Груп Холдинг“, съставен от независими опитни висококвалифицирани експерти.

В изпълнение на своята мисия за „създаване на продукти и решения, които винаги надминават очакванията“ и в защита правата на акционерите, съгласно НККУ, по време на ОС беше използвана разработената от служители на Сирма иновативна система за електронно гласуване – EVA /Electronic Voting App/. По време на Общото събрание тя осигури гъвкаво и лесно гласуване по всички въпроси от дневния ред, както и по възникналите дискусии. Паралелно с гласуването EVA генерираше в реално време протоколи и графики от всяко гласуване, които бяха прожектирани на акционерите. Холдингът планира да продължи работата си по EVA, като в перспектива осигури дистанционно присъствие и достъп за гласуване на всички акционери в него – отново начинание, спазващо изискванията на НККУ.

Всички документи от проведеното събрание са надлежно публикувани на сайта на дружеството www.sirma.com, както и на платформата www.x3news.com. На събранието бе представен 78,84% от капитала на дружеството, като присъстваха лично или чрез пълномощници всички едри акционери на холдинга.