Сирма Груп Холдинг АД (BSE:SKK) обяви предварителните си данни от консолидирания финансов отчет за първото тримесечие на 2016 година.По данни от компанията дружеството е реализирало ръст от 17.34% в консолидираните приходи, и 17.27% ръст в консолидираната печалба. Разходите за същия период са нарастнали с по-малко – едва 16.01%. Ръстът се дължи най-вече на дъщерните дружества Сирма Солюшънс АД, Sirma USA и Онтотекст АД.

„Още със стартирането на стратегията си за растеж, отчетохме и първите видими резултати. Годината започна много обещаващо с нови проекти в САЩ, както и интеграционни проекти за Сирма Солюшънс. Онтотекст също успя да затвори отлична сделка с BBC*, където бяха продадени голямо количество софтуерни лицензи. За нас това е поредното доказателство че семантичните технологии са полезни и отлично приети от издателската индустрия. Тови вертикал е ключов и е залeгнал в маркетинговата стратегия на Онтотекст“, съобщи Цветан Алексиев, изпълнителен директор на Сирма Груп Холдинг АД.

Сирма Груп обяви и поканата за първото Общо събрание като публично дружество – то ще се проведе на 14 юни 2016 година, от 13 часа в София. Освен обичайните точки на събранието по приемане на индивидуалните и консолидирани отчети на дружеството, ръководството е предвидило и точка относно обратно изкупуване на до 300 хиляди акции на дружеството, при цени от 0.50 лева до 1.50 лева на акция с номинал 1 лев.

„Обратното изкупуване е част от нашето предложение за схемата за възнаграждение на мениджмънта на компанията, което отчасти да бъде и в акции. Това е стандартна практика на Запад и цели да обвърже много пряко възнаграждението на Съвета на директорите с постигнатите цели на компанията, което в крайна сметка се отразява и в нейната пазарна капитализация“, допълва Цветан Алексиев.

____________
*Редакция: Поради техническа грешка в първоначално разпространената информация е цитирана сделка с The Financial Times.