Horizon-2020-eu-projects

Онтотекст АД спечели европейско финасиране за два нови проекта, насочени към свързването на големите данни и социалните медии. Проектите са преминали през фазата на предварителна оценка и ще бъдат финансирани по европейската рамкова програма за изследвания и иновации Хоризонт 2020.

Първият проект, по койтоОнтотект е ключов партньор е BigDataGrapes. Проектът е насочен към европейските винопроизводители и компании произвеждащи натурална козметика, използващи суровини от винените сортове грозде. С помощта на големите данни тези компании ще бъдат подпомогнати в идентифицирането на нови възможности за развитие на бизнеса си.

BigDataGrapes си поставя две цели: първата е демонстрация на мощни и сигурни между-секторни технологии за обработка на данни, които ще увеличат ефективността на компаниите във вземането на бизнес решения.

Ролята на Онтотекст в проекта е решаваща, тъй като води дейностите свързани със управлението на данни и семантичен слой и е отговорен за развитието на семантичното моделиране и семантичното обогатяване на компонентие от базата BigDataGrapes. Основните дейнсти на семантичното обогатяване ще бъдат свързани с дизайн и разработка на усъвършенстван текстов анализ за извличане и семантично анотиране на информация от неструктурирани данни, включени в големия масив от данни BigDataGrapes.

Извлечените концептуални обекти ще се отнасят към заявки от концептуалния модел BigDataGrapes и по този начин ще разширят графът на знанието както с нови факти, така и с източници от нов произход. Семантичната графова база на Онтотекст – Graph DB™ ще бъде използвана като RDF triplestore.

В допълнение към дейностите, извършвани  в семантичния слой, Онтотекст ще играе важна роля в две други поддейности: ще достави компонентите за разпределени семантични извлечения за платформата за анализ и обработка, и ще допринесе за интегрирането, внедряването и работата на платформата BigDataGrapes. Компанията също така ще подкрепя дейностите на индустрията, за производство на големи количества данни в лозаро-винарския сектор и междусистемните дейности за експериментални тестове.

Вторият спечелен проект с европейско финасиране, в който участва Онтотекст е наречен COMPACT. Той цели да увеличи осведоменстта за последните технологични открития сред ключови заинтересовани страни в контекста на социалните медии и конвергенцията на дигитални платформи. Дейности по него ще включват събиране, сравнение и анализ на информация за различни стратегии и продуктови пътни карти от технологична и социална перспектива.

Ключовата роля на Онтотекст в COMPACT ще изрази в подпомогане на изследователските програми и пътните карти, както и управлението и разпространението на дейностите по проекта.

Благодарение на значителният опит в семантичните технологии и анализите в социалните медии, Онтотекст ще играе важна роля в определянето на посоката на изследванията за семантично обогатяване на медиите, семантично търсене, анализ на социалните мрежи, и по специално валидиране истинността на съдържанието, и интегрирането на социалните и масовите медии. Компанията ще помогне за разработването и усъвършенстването на аналитичните категории и софтуерни инструменти за анализ, а също и с формулирането на политики и развитие на регулацията в сближаването на платформите.

В допълнение, Онтотекст ще предостави подкрепа за създаването на онлайн конвергентен център (OCC), планиран да се създаде в последстние.

Ontotext ще помогне със семантични данни, подкрепящи OCC, който се предвижда да бъде виртуален център за обучение и анализ на сближаване на съдържанието в процеса на трансфера му от традиционни към нови медии, от печат към радио, телевизия, уеб сайтове и социални мрежи при внедряването на хибридни технологии.

И двата проекта BigDataGrapes и COMPACT се очаква да страртират в началото на 2018 г. Повече информация за Онтотекст АД може да намерите тук.