Content-EVALA

Българската компания Онтотекст, заедно с исландската Videntifier (специализирана в разпознаване на обекти в изображения и видео) and българската компания Semantic Interactive (експерт в извличането на знания и агрегиране на съдържание) спечелиха финасиране по програма ЕВРИКА/Eurostars-2. Финасираният проект носи работното име ЕВАЛА.

Основната цел на проекта е свързана с изследване на възможностите за създаване на изцяло автоматизирана софтуерна платформа за когнитивна и семантична оценка на взаимовръзки и анализ на медийно съдържание (обекти в текст, видео, статични изображения), използвайки комбинация от съществуващи върхови технологии и интерактивно визуално представяне. Амбицията на разработчиците е да се предложи ефикасно, интуитивно и масово приложимо решение, което да промени фундаментално начина, по който в момента се осъществява медиен анализ в света.

Във фазата на предварителните проучвания сред агенциите за медийни анализи, се установи че въпреки използването на софтуер за автоматизация на методите за анализ, процентите на ненадеждност остават високи, поради което се използва комбинация от ръчен и технологичен подход. Към момента оценяването на „въздействащи”/”влиятелни” лица е  насочено предимно към обема на комуникационния канал, който формират, а не  според реалното въздействие на техни изказвания или мнения върху медийното покритие на избрани обекти (entities). Същевременно, има много лица, брандове и компании, които, дори  без солидно присъствие в социалните мрежи, благодарение на комуникационните си послания и поведение, могат да доведат до значителни обрати, сътресения или ползи в медийното отразяване на т.нар. именувани обекти като компании, други брандове, лица, институции и др.

В проекта се  предвижда идентифицирането на влиятелните лица да се извършва според отразяването на техни комуникационни послания директно върху медийното отразяване или върху други обекти, довели до промяна, а не според анализ на комуникационните им канали. Ще се използват предимствата на ръчния и технологичния подходи, за създаване на комплексна софтуерна платформа, обединявайки текстов анализ, анализ на статични изображения и видеа. Ще се разработват инструменти и изследват възможностите за идентифициране на обекти посредством семантично автоматично извеждане на именувани обекти и оценка на три основни показателя – обем на споменаванията, средна близост и честота на споменаванията. Автоматично свързаните обекти, ще се визуализират чрез уеб-базирани табла (дашборд), и ще представят предполагаеми причинно-следствени връзки между събитията. Интерпретацията и изводите ще се извършват от ползвателя. В края на проекта се очаква да бъде създаден комплексен софтуерен продукт, който да разкрива и изобразява в реално време асоциативни семантични графове върху познавателна карта от обекти – по подобие на човешкия мозък.

Илиан Узунов, Директор продажби EMEA в Онтотекст сподели „С помощта на ЕВАЛА ще дадем възможност на професионалистите в областта на маркетинговите комуникации, журналисти и анализатори да извършват анализи в реално време, в глобален мащаб. Те ще имат въможност да изследват медийната среда и оценяват влиянието на лидерите на мнение. Платформата „Анализ на връзки и оценка на въздействието“ ще представя визуално автоматично-идентифицирани и динамично- анализирани взаимовръзки между обекти (entities). Изследователската работа ще се съсредоточи върху оценяването на причинно-следствени връзки между обектите на база честота, близост и количеството споменавания, което в съчетание с предварително онтологично-формирано знание ще позволява електронно откриване на скрити трендове, фактори и модели, идентифициране на реални влиятелни лица и анализ на заинтересованите страни.“

Платформата създдадена по проекта ЕВАЛА ще бъде комерсиализирана като решение за анализ на съдържание и ще представлява интерес за следните сегменти:

  • МСП ще бъдат подпомагнати в анализа на тяхното медийно присъствие, и получат възможност да откриват нови потребители, партньори и конкуренти;
  • ПР компании и консултанти – в изготвянето на бързи и качествени медийни анализи;
  • Международни агрегатори на съдържание и корпорации – ще могат по-ефективно да откриват, структурират и анализират съдържанието.

 

Допълнителна информация тук.