Shareholder Breakdown

Капиталът на дружеството се запазва непроменен през годината на BGN 59.360.518 разпределен на 59.360.518 акции от 1 лев.

Акционерна структура
Общият брой на акционерите на Сирма Груп към 31.12.2017 отбелязва покачване с 207 акционера или ръст от 26,64% в сравнение с една година по-рано, като сега достига 984 /в сравнение с 777 към 31.12.2016/.
Увеличаването на броя на акционерите се дължи на увеличаване на корпоративните инвеститори от 42 на 56 или ръст от 33% на броя на корпоративните инвеститори. Също нараства и броя и на частните инвеститори от 735 към 31.12.2016 до 928 към 31.12.2017 г., или нарастване от 26%.

Акционерна структура на Сирма Груп

 

 

 

 

 

 

 

 

Освен увеличаване на броя на акционерите, характерно за 2017 година е и увеличаването на относителния дял на корпоративните инвестиции в капитала на дружеството. Корпоративните инвеститори в Сирма Груп Холдинг са както институционални такива, които извършват инвестиционна дейност по занятие, така и юридически лица – инвеститори. В края на 2016 година 6.532.738 акции, или 11% от капитала на дружеството бяха собственост на корпоративни инвеститори. Към края на 2017 година инвестициите на корпоративните инвеститори нараства до 10.053.825 акции или 16,94% от капитала на дружеството. Това нарастване от 53,90% се дължи както на привличането на нови корпоративни инвеститори така и на увеличаване на инвестициите на някои от по-старите корпоративни инвеститори.

Free Float
През годината трима от основните акционери на Сирма Груп Холдинг намалиха своите инвестиции под 5 % от капитала. Така броя на акционерите, държащи над 5% от капитала на дружеството спадна от 8 на 5, които сега притежават 39,24% от капитала. Съответно с 87,78% се увеличи и свободно търгуемият обем /free float/ от акции, които към 31.12.2017 надхвърлят 36 милиона акции или 60,76% от капитала на дружеството.

shareholder-breakdown

 

 

 

 

 

 

 

 

Основните акционери в Сирма Груп Холдинг, които имат инвестиции надхвърлящи 5% от капитала на дружеството към 31.12.2017 са физически лица, които са сред основателите на Групата:

5

 

 

 

 

Обратно изкупуване на акции
В съответствие с взето решение от Общото събрание на акционерите от 15.06.2017, Сирма Груп направи обратно изкупуване на 174,721 свои акции. Така към края на годината дружеството е изкупило общо 474.724 свои акции, които представляват 0,80% от капитала.

* * *