Дивидент Сирма Груп Холдинг

От днес, съгласно решението на Общо акционерно събрание на Сирма Груп Холдинг АД от 15.06.2017, дружеството пристъпва към разпределението на паричен дивидент в размер на 0,01 лева на акция от печалбата за 2016 година.

Банката, чрез която ще се изплаща дивидента са централата, офисите и филиалите на Уникредит Булбанк АД, София.

Право на получаване на дивидент, съгласно решението на Общото събрание на акционерите, имат всички акционери на Сирма Груп Холдинг към 29.06.2017 година (15 дни след провеждане на събранието), така както са вписани в Книгата на акционерите при Централния депозитар.

Начална дата на изплащане на дивидента е 15.08.2017 година.

Крайна дата на изплащане на дивидент 15.09.2017 година.

Необходими документи за изплащане на дивидент:

За физически лица:

  • При получаване на дивидента лично от акционера е необходим документ за самоличност – лична карта или паспорт, който се представя в банката;
  • При получаване на дивидент, чрез пълномощник е необходимо изрично нотариално заверено пълномощно, с текст съгласно образец от Приложение 1, както документ за самоличност на пълномощника – личната карта или паспорт. Данните на документа за самоличност и пълномощното трябва да съвпадат.
  • При получаване на дивидент от наследник на акционер са необходими документи за самоличност на наследника, смъртен акт, удостоверение за наследници и документ за платен данък наследство.
  • При получаване на дивидент от повече от един наследници на акционер е необходимо определяне на един от тях като представител на всички наследници за получаване на цялата сума на дивидента от името на всички наследници чрез изрично нотариално заверено пълномощно. Освен описаното пълномощно също е необходим документ за самоличност на пълномощника на наследниците, смъртен акт, удостоверение за наследници и документ за платен данък наследство.

За юридически лица:

  • При получаване на дивидент лично от лицата представляващи дружеството съгласно удостоверение за актуалните вписани обстоятелства за дружеството, издадено от Търговския регистър при Агенция по вписванията / удостоверение за актуална съдебна регистрация (в случай, че юридическото лице не е пререгистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията).
  • При получаване на дивидент на упълномощено лице с нотариално заверено изрично пълномощно съгласно образец в Приложение 1, от лицата представляващи дружеството съгласно удостоверение за актуалните вписани обстоятелства за дружеството, издадено от Търговския регистър при Агенция по вписванията / удостоверение за актуална съдебна регистрация (в случай, че юридическото лице не е пререгистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията).

При затруднения за получаване на дивидента, всеки инвеститор може да потърси съдействие от Директора за връзки с инвеститорите на Сирма Груп Холдинг г-н Станислав Танушев на следните комуникационни канали:

Адрес:          София 1784, бул.”Цариградско шосе” №135, ет.3

Тел.:              (+359 2) 976 83 10

Факс:             (+359 2) 974 39 88

e-поща:         stanislav.tanushev@sirma.bg