Q4-2016-Sirma-Group

Сирма Груп Холдинг АД обяви индивидуалните резултати от своята дейност през четвъртото тримесечие на 2016 година на 30.01.2017.

Приходите от продажби съгласно индивидуалния отчет на Холдинга към края на четвъртото тримесечие нарастват до 4.171.000 лева, което бележи ръст със 135,44 % в сравнение с четвъртото тримесечие на 2015 година.

Сумата на текущите активи намалява с 2.116.000 лева, в сравнение с края на 2015, до 9.210.000 лева в края на четвъртото тримесечие на 2016 година или спад с 18,68% за периода. Нетекущите пасиви също намаляват за периода с 112.000 лева или с 10%, като се свиват до 993.000 лева в края на 2016.

Печалбата от оперативна дейност нараства от 150.000 лева в края на четвъртото тримесечие на 2015 до 1.627.000 лева в края на четвъртото тримесечие на 2016 година. Съответно нетната печалба нараства от 18.000 в края на 2015 до 1.499.000 лева в края на четвъртото тримесечие на 2016 година.

EBITDA /печалбата преди лихви, данъци, амортизации и обезценки/ нарастват от 408.000 в края на 2015 до 2.009.000 лева в края на четвъртото тримесечие на 2016 година. Съответно EBIT /печалбата преди лихви и данъци/ нараства от 265.000 в края на 2015 до 1.674.000 лева в края на четвъртото тримесечие на 2016 година.

Междинният индивидуален доклад на ръководството на Сирма Груп Холдинг АД, също така съдържа „Отчет на разходваните средства, набрани чрез първичното публично предлагане през 2015 година“.

Подробните текстове на отчетите, може да прочетете тук.

За допълнителна информация може да се обръщате към:

Директор връзки с инвеститорите

Станислав Танушев

e-поща: stanislav.tanushev@sirma.bg

SKYPE: sirmair

 

*   *   *