„Сирма Груп Холдинг” АД уведомява за резултатите от приключилото първично публично предлагане на акции.. Увеличението на капитала на Дружеството е въз основа на Проспект за първично публично предлагане, потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение № 601 – Е/21.07.2015г.

Първичното публичното предлагане на акции от увеличението на капитала на „Сирма Груп Холдинг” АД приключи успешно при следните резултати:

  • Дата на приключване на публичното предлагане – 21.10.2015г.
  • Общ брой предложени за записване акции – до 18 491 858 (до 16 000 000 Нови акции и до 2 491 858 Съществуващи акции в случаите на презаписване).
  • Брой записани и платени акции от увеличението на капитала – 9 523 362.
  • Сума получена от записаните и платени акции по набирателна сметка открита в „УниКредит Булбанк” АД – 11 428 034.40 лева.
  • Разходи за публичното предлагане – размер на комисионната, възнагражденията и другите разходи по публичното предлагане, включително таксите, платени на КФН – 181 951.69 лева. Допълнително ще бъдат платени такси за допускане до търговия на емисията на регулиран пазар, организиран от БФБ, такси за регистрация на емисията в ЦД, за публикуване на съобщението във вестници „Капитал Дейли“ и „Сега“ и такси за вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър в размер на приблизително 2 156.20 лева.

Емитентът и мениджърът на емисията „Елана Трейдинг“ АД не са срещнали затруднения, не са били налице спорове и други подобни при записване на акциите.