В подкрепа дейността на Съвета на директорите са Сирма Груп Холдинг са изградени следните комитети:

 • Комитет по инвестициите и риска
 • Комитет по възнагражденията
 • Комитет за разкриване на информация

Съставът на комитетите днес е следния:

Име Комитет по инвестициите и риска Комитет по възнагражденията Комитет по оповестяване на информацията
Йордан Недев Председател
Радка Пенева
Георги Маринов Председател
Цветан Алексиев Председател
Атанас Киряков
Чавдар Димитров
Петър Статев
Цветомир Досков

Инвестиционният комитет е отговорен за дефинирането и изпълнението на инвестиционната политика на Сирма Груп Холдинг.

Състав

Съветът на директорите на Сирма Груп Холдинг избира минимум трима от членовете на Инвестиционния комитет. Мнозинството от членовете на Комитета трябва също да са и членове на Съвета на директорите. Препоръчително е да има назначени и членове на Комитета, които не са членове на Съвета на директорите. Всички членове на Комитета следва да бъдат професионалисти с доказан бизнес и инвестиционен опит и експертиза.

Функциониране

Комитетът се събира когато възникне инвестиционна нужда / възможност или когато е постъпило инвестиционно предложение в Сирма Груп Холдинг.

Един от членовете на Комисията (който е и член на Съвета на директорите) трябва да е вътрешно избран, за да изготви протокол от съвещания, на които са взети решения.

Всяка направена инвестиция трябва да бъде контролирана от един или няколко от членовете на Комитета. Последният трябва незабавно да докладват пред Комисията за всякакви особени обстоятелства касаещи инвестицията. Отчет за статута на всяка инвестиция следва да се предоставя на Комитета минимум веднъж месечно.

За изпълнение на своите цели, Комитетът може да ангажира професионалната помощ на външни консултанти.

Решенията, които са взети от Комитетът трябва да бъдат одобрени от Съвета на директорите.

Отговорности

 1. Да анализират и вземат решения по предложения за инвестиции (дялов капитал или заем) в дъщерните компании на Сирма Груп Холдинг.
 2. Да анализират и вземат решения по предложения за инвестиции в собствени нови компании (startups).
 3. Да обезпечават, структурират, анализират и изпълняват цялата дейност по сливания и придобивания на Сирма Груп Холдинг и нейните дъщерни дружества.
 4. Да служат в управляващите органи на нови инвестиционни проекти като ментори и надзорници.

Комитетът по възнагражденията е отговорен за дефинирането и изпълнението на политиката по възнагражденията за ръководния персонал и ключови длъжности в Сирма Груп Холдинг.

Състав

Съветът на директорите на Сирма Груп Холдинг следва да избере минимум три от членовете на Комитета по възнагражденията. Поне един от членовете на Комитета трябва да не е член на Съвета на директорите, като притежава специфични познания в сферата на възнаграждение на висш ръководен персонал. Всички членове на Комитета трябва да са професионалисти с доказан бизнес опит и експертиза.

Функциониране

Комитетът трябва да се събира на вътрешно определени интервали, така че да е в състояние да изпълнява своевременно своите отговорности, така както са описани в т.1 до 3 по-долу (като изпълнява законови или вътрешно наложени ограничения). Тази процедура се повтаря всеки път, когато е поискана промяна в схемата на възнаграждения.

Един от членовете на Комитета трябва да бъде вътрешно назначен да изготвя и поддържа протоколите от срещите на които са взети решения.

С цел да изпълни своето задължение, така както е описано в т.4 по-долу, Комитетът следва да се събира минимум веднъж на всеки три месеца, за да анализира ефектите на текущата схема за възнаграждения и да издаде Доклад за текущото състояние.

За изпълнение на своите цели, Комитетът може да ангажира професионалната помощ на външни консултанти.

Решенията, които са взети от Комитетът трябва да бъдат одобрени от Съвета на директорите.

Отговорности

 1. Изработване на схемите за възнаграждение на всички членове на Съвета на директорите, като се взима под внимание специфични отговорности и се цели подравняване на техните интереси със стратегическите цели на Сирма Груп Холдинг.
 2. Изработване на схеми за възнаграждение за всички ключови служители на Сирма Груп Холдинг, като се подравняват техните интереси с постигането на специфични желани ключови индикатори (KPI).
 3. Разработване на обща рамка за възнагражденията на всички ключови служители в дъщерните дружества на Сирма Груп Холдинг.
 4. Контрол на внедряването и предложения за корекции на одобрените схеми за възнаграждение.

Комитетът за разкриване на информация е отговорен за организацията и контрола на оповестяването на информация от Сирма Груп Холдинг.

Състав

Съветът на директорите на Сирма Груп Холдинг трябва да избере минимум трима от членовете на Комитета за разкриване на информация. Поне един член на Комитета трябва да е външен за Съвета на директорите и да притежава необходимото икономическо образование. Всички членове на Комитета трябва да са професионалисти с доказана бизнес експертиза.

Функциониране

Комитетът трябва да се събира на вътрешно определени интервали, така че да е в състояние да изпълнява своевременно своите отговорности, така както са описани в т.1 до 3 по-долу (като изпълнява законови или вътрешно наложени ограничения).

Един от членовете на Комисията (който е и член на Съвета на директорите) трябва да е вътрешно избран, за да изготви протокол от съвещания, на които са взети решения.

С цел да изпълни своето задължение, така както е описано в т.4 по-долу, Комитетът следва да се събира минимум веднъж на всеки шест месеца, за да анализира ефектите на внедрената Политика за разкриване на информация и да издаде Доклад за текущото състояние.

За изпълнение на своите цели, Комитетът може да ангажира професионалната помощ на външни консултанти.

Решенията, които са взети от Комитетът трябва да бъдат одобрени от Съвета на директорите.

Отговорности

 1. Да изработи Политика за разкриване на информация на Сирма Груп Холдинг в пълно съответствие с Националния кодекс за корпоративно управление.
 2. В съответствие с горната Политика, Комитетът следва да разработи оперативна Система за разкриване на информация, която да гарантира:
  – пълнотата на оповестената информация;
  – навременното оповестяване на информация;
  – верността на оповестената информация;
  – разбираемост на оповестената информация;
  – равностойно третиране на всички бенефициенти на информация.
 3. Да изработи и контролира изпълнението на вътрешни правила за изготвянето на годишни и междинни отчети и тяхното оповестяване от Сирма Груп Холдинг.
 4. Да контролира изпълнението и да предлага промени на приетата Политика за разкритие на информация и съответната Система за нейното прилагане.