2018

Финансовият календар съдържа информация за очаквани бъдещи събития и оповестявания от финансово значение, както и пълен текст на вече оповестана вътрешна и финансова информация. Пълният текст на оповестената информация може да разгледате на съответната връзка (линк).

15.01.2018г.

26.01.2018г.

30.01.2018г.

01.02.2018г.

05.02.2018г.

01.03.2018г.

13.03.2018г.

14.03.2018г.

15.03.2018г.

22.03.2018г.

02.04.2018г.

  • Публикуване на одитиран годишен индивидуален финансов отчет и доклад за дейността на Сирма Груп Холдинг за 2017 година.

27.04.2018г.

30.04.2017г.

03.05.2018г.

05.05.2018г.

  • Оповестяване на вътрешна информация за сливане на две дъщерни дружества в САЩ: Сирма Груп Инк и Сирма САЩ.

 09.05.2018г.

  • Оповестяване на вътрешна информация за внасяне на Проспект за увеличаване на капитала на Сирма Груп Холдинг АД за одобрение в КФН.

17.05.2018г.

  • Публикуване на Поканата за свикване на годишно общо събрание на акционерите в Търговския Регистър.
  • Оповестяване на вътрешна информация за публикуване на Протокол от извънредно Общо събрание на акционерите на Сирма Ентерпрайз Системс за обратно изкупуване на акции.

30.05.2018г.

  • Публикуване на междинен консолидиран финансов отчет и доклад за дейността на Сирма Груп Холдинг през първото тримесечие на 2018 година.

25.06.2018

30.07.2017г.

Публикуване на междинен индивидуален финансов отчет и доклад за дейността на Сирма Груп Холдинг към 30.06.2018 гoдина.

29.08.2017г.

Публикуване на междинен консолидиран финансов отчет и доклад за дейността на Сирма Груп Холдинг към 30.06.2018 година.

30.10.2018г.

Публикуване на междинен индивидуален финансов отчет и доклад за дейността на Сирма Груп Холдинг към 30.09.2018 година.

30.11.2018г.

Публикуване на междинен консолидиран финансов отчет и доклад за дейността на Сирма Груп Холдинг към 30.09.2018 година.