2018

Финансовият календар съдържа информация за очаквани бъдещи събития и оповестявания от финансово значение, както и пълен текст на вече оповестана вътрешна и финансова информация. Пълният текст на оповестената информация може да разгледате на съответната връзка (линк).

15.01.2018г.

26.01.2018г.

30.01.2018г.

01.02.2018г.

05.02.2018г.

01.03.2018г.

  • Публикуване на междинен консолидиран финансов отчет и доклад за дейността през четвърто тримесечие на 2017 година на Сирма Груп Холдинг.

02.04.2018г.

  • Публикуване на одитиран годишен индивидуален финансов отчет и доклад за дейността на Сирма Груп Холдинг за 2017 година.

30.04.2018г.

  • Публикуване на одитиран годишен консолидиран финансов отчет и доклад за дейността на Сирма Груп Холдинг за 2017 година.

30.04.2017г.

  • Публикуване на междинен индивидуален финансов отчет и доклад за дейността на Сирма Груп Холдинг за първо тримесечие на 2018 гoдина.

30.05.2018г.

  • Публикуване на междинен консолидиран финансов отчет и доклад за дейността на Сирма Груп Холдинг през първото тримесечие на 2018 година.

30.07.2017г.

Публикуване на междинен индивидуален финансов отчет и доклад за дейността на Сирма Груп Холдинг към 30.06.2018 гoдина.

29.08.2017г.

Публикуване на междинен консолидиран финансов отчет и доклад за дейността на Сирма Груп Холдинг към 30.06.2018 година.

30.10.2018г.

Публикуване на междинен индивидуален финансов отчет и доклад за дейността на Сирма Груп Холдинг към 30.09.2018 година.

30.11.2018г.

Публикуване на междинен консолидиран финансов отчет и доклад за дейността на Сирма Груп Холдинг към 30.09.2018 година.