„СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ” АД („Емитент“ или „Дружеството”), ЕИК 200101236, със седалище и адрес на управление гр. София, бул „Цариградско Шосе“ №135, ет 3, на основание чл 92а, ал 1 и ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК”) уведомява относно началото, реда и условията за извършване на публично предлагане (“предлагането”) на до 18 491 858 обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на един глас всяка, съгласно решение на общото събрание на акционерите на „СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ“ АД, проведено на 04.12.2014г. и решение на Съвета на директорите на Дружеството от 15.12.2014г., които да бъдат предложени за записване при условията на първично публично предлагане. Съгласно решение на общото събрание на акционерите на Емитента от 04.12.2014г. емисионната стойност, на която акциите от настоящото предлагане ще бъдат записвани от потенциалните инвеститори, е в размер от минимална цена от 1.20 (един лев и двадесет стотинки) лева и максимална цена от 1.65 (един лев и шестдесет и пет стотинки) лева, при на номинална стойност на една акция от 1 (един) лев. Предлагането ще се извърши при условията, съдържащи се в проспект за първично публично предлагане на акции, потвърден от Комисията за финансов надзор („КФН”) с Решение № 601-Е от 21.07.2015г. („Проспекта”). Начална дата на публичното предлагането е най-късната дата от следните: датата на оповестяване на съобщението в търговския регистър, датата на публикуването му в двата избрани централни ежедневника (в-к „Капитал Дейли“ и в-к „Сега“) и датата на публикуването му на интернет страницата на Емитента и на инвестиционния посредник „Елана Трейдинг“ АД, участващ в Предлагането, а именно: http://www.sirma.com/ и http://www.elana.net. Датата, на която най-рано могат да се запишат акции от емисията (начало на подписката), е първият работен ден, следващ изтичането на 7 календарни дни от началната дата на публичното предлагане. Предмет на публичното предлагане са до 18 491 858 (осемнадесет милиона четиристотин деветдесет и една хиляди осемстотин петдесет и осем) броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на един глас, от които до 16 000 000 (шестнадесет милиона) Нови акции от увеличението на капитала на Емитента и до 2 491 858 (два милиона четиристотин деветдесет и една хиляди осемстотин петдесет и осем) съществуващи акции при условията на публичното предлагане, единствено в случаите на презаписване и при желание от съществуващите акционери. Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 8 000 000 (осем милиона) нови акции с номинална стойност 1 (един) лев и минимална емисионна стойност от 1.20 (един лев и двадесет стотинки) лева и максимална емисионна стойност от 1.65 (един лев и шестдесет и пет стотинки) лева за акция, в който случай капиталът на дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции. Срок за подаване и видове поръчки: Поръчки за покупка (Поръчките) ще се приемат в рамките на тридесет календарни дни от тази начална дата, всеки работен ден – от 09.00 ч. до 16.00 ч. Могат да бъдат подавани два вида Поръчки: Лимитирана е поръчката за записване (покупка) на акции по зададената в нея единична цена; и Пазарна е поръчката за записване на акции, която съдържа само обща стойност в лева или общ брой желани за записване акции. Обявяване на цената на предлагане на една акция (Цената): Цената ще бъде обявена на първия работен ден следващ изтичането на срока за подаване на Поръчки. Определяне на броя на Съществуващите акции за продажба: В случай че подадените в срока на приемане Поръчки за акции на ценовото ниво съгласно обявената Цена на предлагане надвишават максимално предложения брой Нови акции, съществуващите акционери ще имат 5 работни дни след датата на обявяване на Цената, да подадат до „Елана Трейдинг“ АД свое писмено волеизявление, в което да обявят желанието си да се възползват от възможността да продадат до 5% от притежавани от тях съществуващи акции по обявената Цена.Разпределяне на Съществуващи акции: Съществуващите акции ще бъдат разпределени на първия работен ден след изтичане на срока за подаване на волеизявления от съществуващите акционери. Обявяване на Списъка на разпределение: Списъкът на разпределение ще бъде обявен в работния ден следващ деня за разпределяне на съществуващи акции, в случай, че такива бъдат разпределяни. В противен случай, Списъкът ще бъде обявен в деня на обявяване на Цената на предлагане. Последна дата за заплащане на записаните акции е до края на 3-тия работен ден след обявяването на Списъка за разпределение на предлаганите акции. Край на Предлагането: Предлагането ще приключи след заплащане на стойността на записаните акции. Подаване на Поръчки:Подаването на Заявката се извършва при спазване на изискванията за подаване на нареждане за сделки с финансови инструменти, установени в Наредба №38 на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. Инвестиционният посредник , който приема заявките, има право да изготвя и изисква попълването на определени от него форми на заявки. Освен лично от заявителя, Заявката може да бъде подадена и чрез пълномощник, който се легитимира с документ за самоличност, ако е физическо лице, или с удостоверение за актуално състояние, регистрационен акт или други аналогични документи, (в зависимост от това дали е местно или чуждестранно юридическо лице), както и представя изрично нотариално заверено пълномощно за записване на акции.Приложения към Поръчката: а) от български юридически лица – оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуална съдебна регистрация, издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на подаване на писмената Поръчка, както и заверени от законния им представител копия от документи по ЕИК и данъчна регистрация; б) от чуждестранни юридически лица – копие от регистрационния акт (или друг идентичен удостоверителен документ, доказващ съществуването/учредяването на лицето) на съответния чужд език, съдържащ пълното наименование на юридическото лице, дата на издаване и адрес на  юридическото лице; имената на лицата, овластени да го представляват, придружени с превод на тези документи на български или английски език; в)              от български физически лица – заверено от тях копие от документа им за самоличност; г) от чуждестранни физически лица – копие от страниците на паспорта, съдържащи информация за пълното име; номер на паспорта; дата на издаване (ако има такава в паспорта); дата на изтичане (ако има такава); националност; адрес (ако има такъв в паспорта) и копие на страниците на паспорта, съдържащи друга информация и снимка на лицето, както и превод на тези документи на български или английски език; д) оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно в случай на подаване на Поръчките чрез пълномощник; е) данни за банкова сметка на инвеститора, по която да бъдат връщани внесени суми, ако Предлагането бъде прекратено.

Внасянето на емисионната стойност за записваните акции се извършва по специална набирателна сметка, открита на името на „СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ” АД при банка „УниКредит Булбанк“ АД, с IBAN: BG14UNCR70005522363563 BIC: UNCRBGSF. Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните акции не по-късно от края на третия работен ден за страната, след деня на обявяване на Списъка на разпределение. Удостоверителният документ за направената вноска е платежното нареждане или вносната бележка. Набраните парични средства по набирателната сметка не могат да се използват преди приключване на Предлагането и вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър към Агенцията по вписванията (чл. 89, ал. 2 от ЗППЦК). „УниКредит Булбанк“ АД  ще дебитира набирателната сметка, след  вписването в Търговския регистър на увеличаването на капитала  на „СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ” АД, като кредитира 1/ ескроу сметката, създадена за средствата за сделките със съществуващите акции на съществуващите акционери, със средствата, получени за разпределените тези съществуващи акции и 2/ посочена сметка на Емитента. Постъпилите по ескроу сметката средства за сделките със съществуващите акции на съществуващите акционери парични средства се блокират и не могат да се ползват от тези акционери, преди извършване на сетълмента в Централния Депозитар на сделките по прехвърляне на  разпределените и заплатени съществуващи акции. Приключване преди крайния срок: Емитентът и упълномощения инвестиционен посредник не предвиждат възможността за намаляване на общия срок на Предлагането. Ако всички акции от тази емисия бъдат записани преди крайния срок на Предлагането, Инвестиционния Посредник и останалите лицензирани инвестиционни посредници ще продължат приемането на Поръчки от желаещите инвеститори. Регистрации: След вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър, Емитентът пристъпва към регистрацията на емисията от нови акции в регистрите на „Централен депозитар” АД, КФН и „БФБ-София“ АД. По искане на притежателите на акции „Централен депозитар” АД издава удостоверителен документ (депозитарна разписка) за притежаваните ценни книжа чрез инвестиционен посредник – член на „Централен депозитар” АД. Депозитарната разписка може да бъде получена лично от акционера или от упълномощено от него с нотариална заверка на подписа лице, на адреса на инвестиционния посредник, чрез когото е поискано нейното издаване. Емитентът ще уведоми КФН в срок до 3 работни дни от приключване на подписката, за нейното провеждане и резултатите от нея, включително за затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записването на акциите. В 7-дневен срок от приключване на публичното предлагане на акции, „СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ” АД ще изпрати и уведомление до КФН и „БФБ-София“ АД относно резултата от него, съдържащо информация относно датата на приключване; общия брой записани акции; сумата, получена срещу записаните акции; размера на комисионните възнаграждения и други разходи по предлагането, включително и платените такси. Към уведомлението Емитентът ще приложи изискваните от закона документи. В същия срок посочените обстоятелства ще бъдат оповестени чрез публикации във в-к „Капитал Дейли“ и в-к „Сега“, и на интернет – адресите на Емитента и инвестиционния посредник „Елана Трейдинг“ АД. Проспектът е публикуван и достъпен на интернет страницата на Емитента:http://www.sirma.com/ и страницата на упълномощения инвестиционен посредник – „Елана Трейдинг” АД: http://www.elana.net. Инвеститорите могат да се запознаят с Проспекта и да получат безплатно копие от тях всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. на адреса на дружеството: гр. София, бул. „Цариградско Шосе“ №135, ет. 3, Телефон: +359 (2) 976 83 10; лице за контакт: Стефан Киряков, както и на адресите централния и регионалните офиси на финансова група Елана, а именно: централен офис на адрес: гр. София 1756, Софарма Бизнес Тауърс, ул. „Лъчезар Станчев“ 5, /до КАТ/, Кула Б, ет. 12-13, Телефони: Централа (02) 810 00 00, Факс: (02) 958 15 23; лице за контакт: Иван Илиев, e-mail: inv_banking@elana.net; Център за обслужване на клиенти – „Софарма Бизнес Тауърс” – София, Софарма Бизнес Тауърс, ул. „Лъчезар Станчев“ 5, /до КАТ/, Кула Б, партер, Телефони: (02) 810 00 65, Факс: (02) 958 15 23, е-mail: info@elana.net; Инвестиционен център ЕЛАНА – Пловдив, Пловдив 4000, ул. „Хан Кубрат” 1, Делови Център Пловдив (партер), Телефони: (032) 626 428, (032) 275 657, е-mail: plovdiv@elana.net; Инвестиционен център ЕЛАНА – Варна, Варна 9000, бул. „Сливница” 8, Телефони: (052) 802 498, е-mail: varna@elana.net; Инвестиционен център ЕЛАНА – Плевен, Плевен 5800, Бизнес център „Престиж”, ул. “Св. св. Кирил и Методий” №18, партер, Телефони: (064) 840 114, (0887) 556 669, е-mail: pleven@elana.net; Инвестиционен център ЕЛАНА – Шумен, Шумен 9700, ул. „Рафаил Попов “2, Телефони: (054) 800 536; 800 535; 862 260, Факс: (054) 800 536, е-mail: shumen@elana.net; Инвестиционен център ЕЛАНА – Русе, Русе 7000, ул. „Воден“ 12  (вход от ул.“Св.Наум“), Телефон: (082) 825814, е-mail: ruse@elana.net; и Инвестиционен център ЕЛАНА-Бургас, Бургас 8000, ул. “Лермонтов” 106, Телефони: (056) 825 238; 0888 454 184, е-mail: burgas@elana.net.