Сирма Груп Холдинг обявява процедура за определяне на изпълнител чрез „Избор с публична покана“ по чл. 7, ал. 1 от Постановление №118 на МС от 20.05.2014 г. с предмет: Доставка на офис хардуерни устройства, необходими за оперативната дейност на бизнес инкубатор “Сирма”, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG160РО003-2.2.01-0012-С001, „Бизнес инкубатор Сирма“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”

Сирма Груп Холдинг обявява процедура за определяне на изпълнител чрез „Избор с публична покана“ по чл. 7, ал. 1 от Постановление №118 на МС от 20.05.2014 г. с предмет: Доставка и въвеждане в експлоатация на офис и специализирано оборудване и консумативи, необходими за оперативната дейност на бизнес инкубатор “Сирма” по две обособени позиции:

  • Обособена позиция 1: Закупуване и въвеждане в експлоатация на офис и специализирано оборудване, необходимо за оперативната дейност на бизнес инкубатора – изтегли ZIP с документи тук
  • Обособена позиция 2: Закупуване и доставка на консумативи, необходими за оперативната дейност на инкубатора, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG160РО003-2.2.01-0012-С001, „Бизнес инкубатор Сирма“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013” – изтегли ZIP с документи тук