“Сирма Груп Холдинг” АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите.., че поради допусната техническа грешка при изготвяне на Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор (XLS документ), придружаващи консолидиран тримесечен финансов отчет към 30.09.2015г. на „Сирма Груп Холдинг“ АД, на 30.11.2015 г. дружеството е представило на КФН коригирани Форми на финансови отчети.

Отчетът и всички придружаващи документи са на разположение на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 135, ет. 3, всеки работен ден от 10.00 до 16.00, както и онлайн на уеб сайта на дружеството: Инвеститори