IPO-то на Сирма Груп Холдинг е планирано да стартира по график на 16 септември 2015 г. Допълнително ще бъде обявен окончателния график след публикация на съобщението за публично предлагане съгласно чл 92а, ал 1 от ЗППЦК.

След като проспектът за първичното публично предлагане на Сирма Груп Холдинг беше одобрен от Комисията за финансов надзор на 21 юли 2015 г., компанията ще предложи общо 18 491 858 броя обикновени акции, от които 16 000 000 са нови акции, а 2 491 858 са съществуващи акции с номинална стойност 1 лев. Диапазонът за емисионна стойност на акциите в IPO-то е от 1.20 лв. до 1.65 лв.

Предлагането ще се счита за успешно, ако бъдат записани минимум 8 млн. акции.

Подаването на поръчки за записване на акции е планирано да започне от 16 септември 2015 г., като ще продължи в срок от 30 дни. Според предварителните очаквания, на 16 октомври 2015 г. ще бъде обявена окончателната емисионна стойност на акциите, по която те ще бъдат записани, вследствие на подадените поръчки. Ако получените поръчки превишават броя на предложените 16 млн. нови акции, тогава в срок от 5 работни дни притежателите на съществуващи акции (текущи акционери) могат да предложат до 5% от своите акции за продажба и те да бъдат записани от подалите поръчки. 30 октомври 2015 г. се очаква да бъде крайната дата за заплащане на записаните акции.

При успешно IPO Сирма Груп Холдинг ще стане публична компания и ще регистрира емисията си за търговия на БФБ в края на годината. При реализация на предложения брой акции това IPO ще бъде най-голямото, проведено в България след края на 2007 г.

Проспектът за публичното предлагане, графикът за осъществяването му и друга информация, може да се откриете ТУК »